LÜTFEN SİTEMİZİ +1'LEYİNİZ.

   
  ÇAĞLAR NETWORK
  Konut Plus
 

Bu poliçe; Euro Sigorta'nın ürünü olup,  Çağlar Network'ün referansı ile Arif İdeal Sigorta Aracılık Hizmetleri tarafından düzenlenmektedir.

Teminat Limitleri :

  • 20.000 – Eşya - Yangın –Yıldırım – İnfilak
  • 20.000 -  Hırsızlık
  • 20.000 – Grev ,Lokavt ,Halk Hareketleri , Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
  • 20.000 – Ek Teminatlar
  • 20.000 – Seylap ( Yer kayması )
  •   1.000 - Yangın Mali Mesuliyet
  •   5.000 – Yangın Ferdi Kaza ( Vefat / Sürekli Sakatlılık )
  •             - Ev Yardım Hizmetleri

Konutun bina değeri harici, eşya bedeli sigortasıdır. Deprem riskleri haricinde kalan Yangın, Hırsızlık, Yıldırım, İnfilak, Duman, Dahili Su, Sel ve Su baskını, Terör, Yer kayması, Fırtına, Kara taşıtlarını çarpması, Hava taşıtlarının çarpması, Enkaz kaldırma masrafları, 3.şahıs mali mesuliyet, Yangın ferdi kaza ve Konut yardım hizmetlerini kapsamaktadır.

Ek Teminatlar  :

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve Terör, Sel ve su baskını, Yer kayması, Duman, Kar Ağırlığı, Fırtına, Dahili su, Taşıt Çarpması (Kara ve Hava taşıtları) Kira kaybı, Hasar nedeni ile yapılacak İkametgah Değişikliği Masrafları, Ev Eşyası Nakliyatı, Hırsızlık, Enkaz kaldırma mas., Yangın Mali mesuliyeti (komşuluk sorumluluğu, kiracı sorumluluğu)
*  Yangın Mali Mes. teminatından sigortacının azami sorumluluğu toplam sigorta bedelinin % 5'i ile sınırlıdır. Yangın mali mesuliyeti teminatı, poliçede belirtilen tüm teminatları (doğal afetler hariç)kapsamaktadır.
*  Sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı olmak kaydı ile enkaz kaldırma masrafları teminata dahildir.
*  Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları sigortalarında sigortacının azami sorumluluğu sigortalının malik veya intifa hakkı sahibi sıfatı ile hareket ettiği hallerde bina sigorta bedelinin; kiracı veya şagil sıfatı ile hareket ettiği hallerde ise eşya sigortası bedelinin % 15'i ile sınırlıdır.
*  Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları ile sigortalı tehlikelerin gerçekleşmesi ve binanın oturulmaz hale gelmiş olması nedeniyle sigortalının ikametgah değiştirmek zorunda kaldığı hallerde binanın tamir veya inşası için gerekli makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en çok 12 ay için teminat altına alınmıştır.
*  Kiracının kira kaybı sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, eşya sigorta bedelinin %15'i ile sınırlı olmak şartıyla hasar tarihi ile kirası peşin ödenmiş müddetin bitim tarihi arasındaki devreye gün hesabıyla isabet edecek kira bedeli tutarıdır. malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bina sigorta bedelinin %15'i ile sınırlı olmak şartıyla hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarıdır.
*  Kira kaybı ve ikametgah değişikliği masrafları teminatı, poliçede belirtilen tüm rizikoları, yangın mali teminatı ise tabi afetler hariç diğer rizikoları kapsamaktadır.
*  Yangın sigortası teminatı sigortalının kiracı sıfatı ile sadece ev eşyasını sigorta ettirmesi halinde boya badana ile kiracı tarafından yapılan harcamaları kapsar. Sigortalının mal sahibi olması durumunda bina teminatının alınması kaydı ile söz konusu harcamalar teminata dahildir.(1.500.00TL. ile sınırlıdır.)
*  Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde meydana gelen zararlar teminata ilave edilmiştir. Kloz konusu olayların doğrudan veya dolaylı sonucunda meydana gelse dahi, sigortalı kıymetlerin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesine sebep olacak biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle ortaya çıkacak bütün zararlar teminat kapsamı dışındadır.
*  Hırsızlık teminatında; ev eşyası kapsamında konutlarda bulunan ve özellik arz eden eşyaların, toplam eşya sigorta bedelinin aşağıda belirtilen oranlarına kadar olan kısımları teminata dahildir. Aşan kısımlar ayrıca poliçede belirtilmek ve ek prim almak kaydıyla teminata dahil edilebilir.

1. Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerlerinin bedelleri, toplam eşya sigorta bedelinin azami %5'i ile sınırlıdır.

2. Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerlerinin, toplam eşya sigorta bedelinin azami %5'i ile sınırlıdır. Kilit altında (kilitli dolap, çekmece veya kasada) saklanmak şartıyla teminat verilmiştir. Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kağıtlar teminat haricidir.

3. Aksam ve teferruatı da dahil olmak üzere masa üstü bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme ve çekme) dürbün ve mikroskopların toplam eşya sigorta bedelinin azami %10'u ile sınırlıdır.

Bilgisayarlardaki virüs ve benzeri kaynaklı hasarlar, programlar, yazılımlar ve her türlü veriler (sertifikalı ürün dahi olsa) teminat dışıdır.

4. Kürk ve ipek halılar, toplam eşya sigorta bedelinin %10'u ile sınırlıdır.

* Hasarsızlık İndirimi:Poliçenin şirketimizden kesintisiz yenilenmesi halinde Deprem teminatı hariç olmak üzere 1.yıl %10 - 2.yıl %15 - 3.yıl ve sonrası için %20 indirim uygulanır.

* Kalorifer tesisatında meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan doğruya vereceği zararlar toplam sigorta bedelinin % 5'ile sınırlı olarak teminata dahildir.

* Kiracı durumundaki sigortalının bizzat kendisinin yaptırmış olduğu boya, badana, duvar kağıdı gibi masraflar ev eşyası sigorta bedelinin %5'ile sınırlı kalarak teminata dahildir.

* Sigortalı Konutun 3 aya kadar boş kalması teminata dahildir.

* Kiracının kullanımından meydana gelen eskime ve yıpranmalar, kasıtlı olarak yapılan her türlü zarar teminat haricidir.

* Özellik arz eden eşyalar (ruhsatlı silah - cep telefonu - diz üstü bilgisayar) poliçede belirtilmediği sürece teminat haricidir.

* Ferdi Kaza Sigortası Sigortalı konutta yaşayan sigortalı eşi ve çocuklarının sigorta süresi içinde konut dahilinde ve dışında meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları zararları poliçede yazılı limitlere kadar Ferdi Kaza sigortası genel şartları dahilinde temin eder.

* Cam kırılması: Konutun dış cephe ve kapı camları poliçede yazılı azami bedele kadar cam sigortası genel şartları dahilinde teminata dahildir

* Enflasyon Klozu: Sigorta süresi içinde, teminat konusu olan varlıkların (kasa muht. hariç) poliçe üzerinde, sigortalı tarafından belirlenen enflasyon oranı kadar değer artışlarını temin eder. Bir hasar anında değer artışları taşınır ve taşınmaz varlıklar için ayrı ayrı hesaplanır ve artışlar hiçbir şekilde poliçe üzerinde belirtilen enflasyon oranını geçemez. Ancak enflasyon klozu çerçevesinde hesaplanacak aylık enflasyon koruma oranı hiçbir durumda DİE tarafından belirlenen ve sigorta dönemine denk düşen gerçekleşmiş aylık enflasyon oranını aşamaz.

* Tazminat esasları: Sigorta bedelini, hasardan bir gün önceki yeni değer esasına göre hesaplanacak olan sigorta değerine eşit olması halinde tam ziya ve/veya kısmi hasarlarda ödenecek tazminat bedeli her türlü zati eşya, giyim eşyası ve mefruşat eşyası dışında bütün ev eşyaları ve konut binası yaşına bakılmaksızın ve eskime, aşınma, amortisman düşülmeksizin yeni değer üzerinden hesaplanacaktır.

-Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşük olduğu takdirde genel şartların ilgili hükümleri uygulanacaktır.

-Kısmi hasar veya tam hasarlarda hasar gören kıymetlerin sigortalı tarafından yerine ikame edilmemesi ya da edilememesi veya tamir edilememesi halinde ödenecek tazminat bedeli, rayiç değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Muafiyetler :

* Glkhhknh ve terör teminatlarında hasarın %5'i, oranında tenzili muafiyet uygulanır.

* Sel ve su baskını Her bir sel ve harici su hasarında poliçede verilen bina ve eşya gruplarının her birinin toplam sigorta bedeli üzerinden azami 1.500 Euro olmak üzere %2 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

* Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı muafiyet klozu (sivil riziko muhteviyat için) deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında, her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında deprem ve yanardağ  püskürmesi muhteviyat sigorta bedeli üzerinden en az %5 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır.

* Söz konusu poliçe zemin ve bodrum katlar için geçerli değildir.  

Poliçe Kesilmesi İçin Gereken Bilgiler:

Sigortalı Adı  Soyadı :

TC. Kimlik No :

Riziko Adresi :

Telefon :

Konut m2 :

Konutun bulunduğu Kat :

 
  Bugün 4 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı! tumblr stats
caglar Bedava Site Ekle SEO site ekle site ekle Toplist seviyeli sohbet çiftlik oyunları - oyun Site Ekle Emlak

internet para kazanma,google para kazanma,online para kazanmak,parakazanma,internet para kazanmak,

upload para kazanma,blog para kazanma,ek iş imkanı,ek iş imkanları,ek iş ilanları ,ek yerleştirme ,evde ek iş ,2011 ek yerleştirme, 

ek iş imkanı,ek iş ankara,ek gelir ,ek iş imkanları,evlere ek iş ,

lojistik,bankacılık iş imkanlar,lojistik iş imkanları,adalet,adalet bölümü,işletme iş imkanları,adalet iş imkanları ,bayilik,yenibir iş,kazanmak,kazanma,iş arayanlar,para kazanmak,para kazanma,para kazanmanın,iş imkanı,evde iş,eve iş,

part tıme iş,internetten para,internette para,internetten para kazanmak,

para kazanmak internetten,iş bul,evden iş,internette para kazanmak,

internetten para kazanma,internette para kazanma,para kazanın,kazanmanın yolları,

ekiş,para kazanma yolları,para kazanmanın yolları,para kazanmanın yolu,

para kazanma yolu, caglar, hakkinda, network, network marketing, uyelik, çağlar network,Alış verişde kazanç, Alış-veriş, 

Alış-veriş yaparken kazanın, çağlar network ,evlere iş,iş fikirleri,şirket kurmak,iş arıyorum part time,

erol marketing,iş kurma,part tıme ıs ılanları,iş kurmak,part tıme,iş arıyorum,

part time iş arayanlar,kolay para,evde ıs ımkanı,evde iş imkanları,

evden iş imkanı,iş fırsatları,ek ders ücretleri,iş para,evden iş 

imkanları,para kazanmanın yoları,iş fırsatı,eleman,ilanlar,iş iş 

ilanları,iş ilanlar,ilanlar iş,iş eleman,eleman iş,eleman ilanı,eleman iş ilanı,iş 

ılanları,iş arama ilanları,iş arama ilanı,iş ilanı arama,iş ilan,yenibir

iş,iş eleman ilan,iş ilan eleman,iş başvuruları,insan kaynakları,

eleman arayanlar,iş arayanlar,iş bulma,eleman arayan,is ılanı,istanbul

iş ilanları,ankara iş ılanları,yeni iş ilanı,iş insan kaynakları,insan kaynakları iş,

şöför arayanlar,iş ilanları izmir,iş arayan,hurrıyet ıs ılanları

,ıs ılanları ankara,iş eleman arayanlar arama,yenı asır ıs ılanları,

eleman arıyorum,part tıme iş,iş alanı,iş ilanları bursa ,iş kur 

iş ilanı,işçi arayanlar ,yenıasır ıs ılanları,iş ara,iş bul,iş kur 

el

eman ilanları,bursa iş ılanları,iş arayan eleman,iş arıyorum 

 

ilanı,antalya iş ılanları

 ÇAĞLAR NETWORK İLE KAZANIN-ÇAĞLARNETWORK ÜYELİK-NASIL ÜYE OLABİLİRİM, çağlar network

 üyelik,ÇAĞLAR NETWORK ÜYELİK,CAGLARNETWORK,

CAĞLARNETWOR UYELİK,çağlar network üyelik,çağlarnetwork  uyelik,, firmasini,forum,

çağlar network nedir,marketing,çağlarnetwork hakkında yorumlar,uye girişi,çağlar 

network nasıl bir firma,çağlar network ile kazanabilirmiyimçağlarnetwork sponsor,

çağlar network sponsor,çağlar network sponsor arıyorum,çağlar network

 hakkında yorumlarçağlar network uye olmak için sponsor nasıl bulurum,

çağlarnetwork sponsor bulma olma,çağlarnetwork nasıl uye olabilirim,
 
 
toplist Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol